ประมง ร่วมกับ กฟภ. ติดตั้ง Solar Rooftop มุ่งใช้พลังงานทดแทน

176

กรมประมง ร่วมกับ กฟภ. ลงนามติดตั้ง Solar Rooftop มุ่งใช้พลังงานทดแทนเพื่อการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพ กรมประมง โดย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามในสัญญาให้บริการ “โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)” มุ่งเน้นการจัดการพลังงานด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาพรวมของประเทศ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงมีนโยบายในการจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยการนำพลังงานทดแทนไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่องจากเป็นพลังงานธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัดและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ กรมประมงจึงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินงาน “โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)” ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 20 ปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าไฟฟ้าขององค์กรด้วยการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 – 2580 รวมถึงพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรต้นแบบในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่หน่วยงานอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
อธิบดีกรมประมง

สำหรับโครงการดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการระบบ Solar Rooftop ทั้งระบบ ซึ่งได้มีการสำรวจและประเมินพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งบริเวณกรมประมงส่วนกลาง (บางเขน) แล้วประมาณ 3,489 ตารางเมตร โดยกรมประมงพร้อมต่อยอดขยายผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการไปยังหน่วยงานของกรมประมงในส่วนภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม อีกด้วย

ด้าน นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า โครงการ
จัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในกรมประมง (บางเขน) นี้ เป็นโครงการที่สนับสนุนให้กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ขานรับนโยบายรัฐด้านการอนุรักษ์พลังงาน สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดใช้เอง โดย PEA จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการพลังงานจากระบบ Solar Rooftop แบบครบวงจร ตั้งแต่ การสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 773.76 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) พร้อมดูแลและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลา 20 ปี ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยให้หน่วยงานลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาพรวมของประเทศอีกด้วย

นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล
รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของกรมประมงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานต่อไปในอนาคต

กรมประมง ข่าว