เกษตรฯ จัดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ

43

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งได้มีการดำเนินการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer แล้ว จำนวน 20,862 คน โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเครือข่ายเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการจัดกระบวนการให้เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นศูนย์กลางออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการเรียนรู้

นายกฤษ อุตตมะเวทิน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดจัดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer และขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับจังหวัดและระดับเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง จำนวน 245 ราย เข้าร่วมงาน โดยภายในงานได้มีการแสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตรของ Young Smart Farmer

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนการทำงานของเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด โดยการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (ศบพ.) เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำงานของเครือข่าย เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูล รวบรวมสินค้าเกษตร และเพิ่มช่องทางการตลาด รวมถึงสร้างทายาทเกษตรกร เกิดการเชื่อมโยงหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และสถาบันการเงิน เพื่อช่วยกันพัฒนาและยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นผู้นำทางการเกษตรสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินงานด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาชุมชนให้เติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในภาคการเกษตร นั่นคือ “เกษตรกรรุ่นใหม่” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย โดยใช้การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อน ปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทยมีทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการเตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านการเกษตรให้มีความทันสมัยและทำการเกษตรอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0 และได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีแนวคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการการเกษตร มีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึ่งแก่เพื่อน เกษตรกร เป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ทำให้ภาคการเกษตรเกิดความก้าวหน้า ขยายผลการพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอื่น ตลอดจนเป็นผู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว