กรมหม่อนไหมร่วมหารือกับกรมวิชาการเกษตร

183

กรมหม่อนไหมร่วมหารือกับกรมวิชาการเกษตร เรื่องการขอใช้พื้นที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี เพื่อจัดตั้งด่านตรวจพืชอุดรธานี

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม และ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม และผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมประชุมหารือระหว่างกรมหม่อนไหมและกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการขอใช้พื้นที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี เพื่อจัดตั้งด่านตรวจพืชอุดรธานี (กรมวิชาการเกษตร) การติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมจัดงานพืชสวนโลกอุดรธานี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี)(ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี) และการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาไหมลักลอบในประเทศไทย (สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กรมหม่อนไหม) (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร)

ทั้งนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหมได้ลงสำรวจพื้นที่ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี เพื่อประมาณการและพิจารณาถึงพื้นที่ที่จะมอบให้กรมวิชาการเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งด่านตรวจพืชอุดรธานีต่อไป

กรมหม่อนไหม ข่าว