หม่อนไหมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและงานวิจัยในญี่ปุ่น

155

อธิบดีกรมหม่อนไหมพร้อมคณะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายสกนธ์ วนาเศรษฐี ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว นายสุเชษฎ์ ภูมิวัฒนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมฉะเชิงเทรา นายสุชาย ศิริมาตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมเชียงราย และนางพะเยาว์ บุตรวาทิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน Institute of Sericulture and Silk Science, Dainippo Silk Foundation ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั้งระบบ รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการในการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไหมให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเส้นไหมที่ไม่มีความสม่ำเสมอ และวิธีการเลี้ยงไหม รวมถึงการผลิตอาหารเทียมเพื่อใช้ในการเลี้ยงไหมในช่วงที่ไม่สามารถผลิตใบหม่อนได้ เช่น ฤดูหนาว ตลอดจนได้เยี่ยมชมกระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ไปจนถึงการสาวไหมในทุกกระบวนการอีกด้วย

กรมหม่อนไหม ข่าว