กสก.รับนโยบาย รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

225

กรมส่งเสริมการเกษตร รับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมปฏิบัติการทั่วประเทศทันที

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านบริหาร นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี และนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับฟังการมอบนโนบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งตั้งเป้าหมาย “เกษตรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” โดยให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนโยบายอื่นๆ ทั้งในระยะสั้น เช่น การเตรียมการรองรับภัยแล้ง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การสร้างรายได้แก่เกษตรกร นโยบายระยะกลางและระยะยาว เช่น การสร้างรายได้ สร้างโอกาส สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ปัญหาด้านการเกษตรสะสมมานาน จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข จึงต้องดำเนินการในเชิงรุก ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เข้าถึงพื้นที่ เข้าถึงปัญหาของเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และนโนบายขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมสานต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายพื้นที่การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญต่อเกษตรกรในพื้นที่พิเศษ ที่มีความแตกต่าง และประสบปัญหา โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริ มาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรมาโดยตลอด

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางการเกษตร ผลกระทบจากเอลนีโญ โดยจัดตั้ง “ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติด้านการเกษตร ด้านพืช ในภาพรวมทั้งประเทศได้ครอบคลุมในทุกช่วงที่เกิดภัยได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ร่วมกับการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบดิจิทัล มาบูรณาการเข้ากับภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer/ Smart Farmer ศพก. ศจช. ศดปช. และหน่วยงานภาคีในทุกระดับ ร่วมกันยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง เป็นการยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร ให้กระจายในทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ในเรื่องพัฒนาระบบการประกันภัยภาคการเกษตร และการสนับสนุนให้บริการเครื่องมือทางการเกษตร ซึ่งจะตอบเป้าหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการทำเพื่อเกษตรกรได้อย่างแน่นอน

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว