กยท. เยือนบรัสเซลส์ หารือทูตไทยรับมือกฎ EUDR

204

กยท. เยือนบรัสเซลส์ หารือทูตไทยรับมือกฎ EUDR ย้ำ พร้อมจัดระบบพิกัดแหล่งกำเนิดยาง รองรับการตรวจสอบย้อนกลับ

ดร.กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นายวีรวัฒน์ ยมจินดา นายสำเริง แสงภู่วงษ์ กรรมการ กยท. (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เยี่ยมคารวะนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป และนายพรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ร่วมเจรจาหารือแนวทางขับเคลื่อนการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยาง พร้อมติดตามความคืบหน้าประเด็นการประกาศเตรียมบังคับใช้กฎหมาย EUDR ของสหภาพยุโรป

ดร.กวีฉัฏฐ กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก มีความพร้อมในการปรับตัวและดำเนินแนวทางตามนโยบายด้านอุตสาหกรรมยางเพื่อความยั่งยืน โดย กยท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเกี่ยวกับยางพาราของไทย จึงเดินหน้านำร่องเตรียมความพร้อมระบบพิกัดแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ยางพาราสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงพื้นที่ตั้งของสวนยางได้ เพื่อประเมินขั้นตอนและกระบวนการรองรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับที่ชัดเจน ซึ่งยึดประโยชน์ที่จะเกิดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ผลิต และผู้บริโภค ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

จากการหารือครั้งนี้ คณะกรรมการ กยท. เน้นย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการระบบข้อมูลด้านยางพารา ซึ่งให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยผลผลิตยางจากพื้นที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันในหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการ กยท. จึงพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมการในเรื่องดังกล่าว

การยางแห่งประเทศไทย ข่าว