กยท. พร้อม ม.มหิดล จับมือเอกชน ต่อยอดงานวิจัย

181

การยางแห่งไทย พร้อม ม.มหิดล จับมือเอกชน ต่อยอดงานวิจัย ‘หุ่นจำลองฝึกเจาะหลอดเลือดเเละใส่สายสวน’

วันนี้ (6 ธ.ค. 66) ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้คิดค้น ร่วมลงนามสัญญา Licensing “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน” กับ บริษัท เอส.ที.พี.เม็ดดิเทค จำกัด (ผู้รับอนุญาต) ส่งต่อนวัตกรรมทางการแพทย์ สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์

นายโกศล บุญคง รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย

นายโกศล บุญคง รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ กยท. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ผลงานวิจัย “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน” ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิทธิร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับการยางแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ นำมาสู่การผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม  สำหรับ กยท. ได้มีการผลักดันการพัฒนางานวิจัยด้านยางพารามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์ในวงกว้างและเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา รวมถึงสนับสนุนให้นำผลงานวิจัยจากยางพาราไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมหุ่นจำลองที่ กยท. และคณะแพทยศาสตร์ฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ควบคู่
ไปกับการนำยางพาราซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการแปรรูปเป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและ
ใส่สายสวน มาเป็นส่วนสำคัญในงานวิจัยนี้

“การลงนามในสัญญาอนุญาตใช้สิทธิหุ่นจำลองฯ ระหว่าง กยท.  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เอส.ที.พี.เม็ดดิเทค จำกัด ในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางการแพทย์และขยายผลในเชิงพาณิชย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการพัฒนางานวิจัยอื่นๆ ที่จะสร้างความหลากหลายจากผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ต่อไป” รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ กยท. กล่าวเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมทำงานวิจัยกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ประดิษฐ์คิดค้น สร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์แก่นักศึกษาแพทย์ ที่พร้อมเติบโตไปเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่จะทำประโยชน์ต่อสังคม จนเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมนี้ขึ้น  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้คิดค้นและ iNT ที่ทุ่มเทพัฒนางานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยพัฒนา ต่อยอด รวมถึงสนับสนุนทุนการวิจัย และประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กยท. และภาคธุรกิจเอกชน  ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยนุช พูตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์หลักร่วมกับ คุณราตรี สีสุข นักวิทยาศาสตร์ จาก กยท. เปิดเผยว่า ผลงานวิจัย หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวนนี้ มีแนวคิดมาจากการเจาะเลือดและใส่สายสวนบริเวณหลอดเลือดดำที่คอ ซึ่งเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกซ้อมหัตถการนี้กับหุ่นจำลองให้เกิดความชำนาญก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในผู้ป่วยจริง นอกจากนี้ การฝึกซ้อมที่กระทำในร่างอาจารย์ใหญ่ (Soft Cadaveric) มีไม่เพียงพอต่อแพทย์ที่ฝึกปฏิบัติ และหุ่นฝึกซ้อม เจาะเลือดที่ผลิตจากต่างประเทศและนำเข้านั้นมีราคาสูงมากและหาซื้อยาก ทีมวิจัยมหิดลจึงร่วมกับ กยท. คิดค้นและพัฒนาหุ่นจำลองดังกล่าวให้กับแพทย์ในเวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในผู้ป่วยจริง เป็นการสร้างผลงานนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทย ที่สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ยกระดับนวัตกรรมของประเทศไทย

ในส่วนของบริษัท เอส.ที.พี.เม็ดดิเทค จำกัด ได้เผยถึงแผนการดำเนินการด้านธุรกิจว่ามีแผนที่จะ
ทำการตลาดในโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนมาก ต่อไป

การยางแห่งประเทศไทย ข่าว