กวก. จัดงานใหญ่ “IGNITE THAILAND ภาคการเกษตร”

28

กรมวิชาการเกษตร เร่งขับเคลื่อน “IGNITE THAILAND ภาคการเกษตร” จัดใหญ่ขนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาให้ชม 13 – 15 มิ.ย. นี้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวิสัยทัศน์และแนวทางเพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลก ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้แถลงแนวทางยุทธศาสตร์  “IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกในการทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการใช้ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” พร้อมผลักดันเป้าหมายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ใน 4 ปี  ผ่านการขับเคลื่อนด้วย 2 มาตรการ คือ มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืน และมาตรการยกระดับสินค้าเกษตรสู่การเพิ่มรายได้ โดยจะมีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ด้านปัจจัยการผลิต พันธุ์ ดิน ปุ๋ย น้ำ พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ส่งเสริมการนำเทคนิคการปรับแต่งหรือแก้ไขยีน (Gene editing: GEd) ส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภาพและใหญ่ที่สุดในอาเซียน และด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แรงงานสูงวัย และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อน IGNITE THAILAND กรมวิชาการเกษตรมีผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมทั้งบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดรับกับความตองการของ เกษตรกร ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ที่สำคัญสามารถส่งผ่านความความสำเร็จทั้งหมดไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินโครงการพระราชดำริโดยมีการนำงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่โดดเด่นมาใช้ในพื้นที่ของโครงการพระราชดำริที่กรมรับผิดชอบและปรับใช้ในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จนประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร  ในวันที่ 13-15 มิถุนายน  2567 นี้       กรมวิชาการเกษตรจึงได้เตรียมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการการขับเคลื่อน “IGNITE THAILAND ภาคการเกษตร” ภายในงานโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้

จุดที่ 1 การขับเคลื่อน IGNITE THAILAND ภาคการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร  การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม Genome Editing (GEd)  ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ Tropical Seed Hub   การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรการลดเผา 3R และเทคโนโลยีปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ระบบน้ำหยดเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ การใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำ และปุ๋ย PGPR สำหรับการปลูกพืช   คาร์บอนเครดิตคลินิกลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า การปรับปรุงกฎหมายและอำนวยความสะดวกการนำเข้า-ส่งออก การขึ้นทะเบียนปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตร การขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์ 5 ชนิด โครงการหลวง  โครงการ 76 โมเดล 76 จังหวัดการผลิตสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัยมูลค่าสูงมาตรฐาน GAP

จุดที่ 2  ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่  นิทรรศการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษที่โดดเด่นของกรมวิชาการเกษตร

จุดที่ 3  การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง เพื่อลด PM 2.5 ที่เกิดจากการเผา  ชมการสาธิต “การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังในนาข้าวโดยใช้โดรน”

“ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 กรมวิชาการเกษตรได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พร้อมกับร่วมกิจกรรม ฉีดพ่นจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังในนาข้าว ด้วย  สำหรับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามาเที่ยวชมผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งผลงานจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จะได้รับความรู้การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร  ซึ่งจะเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 13 – 15 มิถุนายน  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา  กรมวิชาการเกษตร” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

กรมวิชาการเกษตร