ปล่อยคาราวาน

242

เกษตรฯ ปล่อยคาราวานฟางอัดฟ่อน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนคาราวานฟางอัดฟ่อน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้  ได้ก่อให้เกิดปัญหาแก่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ แพะ แกะเป็นจำนวนมาก ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะองค์กรเกษตรก ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมฟางอัดฟ่อนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยได้ประสานงานกับผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ได้ฟางเพื่อบรรทุกขบวนคาราวานไปช่วยเหลือราว 40 คัน

นายสุรเดช  สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการอพยพสัตว์ อาทิ โค กระบือ แพะ และสัตว์ปีกกว่า 80,086 ตัว ไปยังจุดอพยพ 32 แห่ง และพื้นที่ปลอดภัย มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 839,410 กิโลกรัม มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 1,955 ถุง ดูแลรักษาสัตว์ป่วยและบาดเจ็บ  6,513 ตัว พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยสัตวแพทย์ และผู้ช่วย พร้อมเวชภัณฑ์ดูแลรักษาสัตว์ ออกให้บริการหลังน้ำลด เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ และให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมให้สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป และได้มอบหมายให้ปศุสัตว์เขต 8 – 9 จัดตั้งวอลรูม (War Room) เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และรายงานให้ทราบจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

กรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมโดยประสานจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม ปศุสัตว์ยังต้องการพืชอาหารสัตว์ มีจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง ตรัง  ปัตตานี และนราธิวาส เกษตรกร 31,642 ราย  มีสัตวเลี้ยงได้รับผลกระทบ อาทิ โค 68,139 ตัว กระบือ 157 ตัว เพื่อนำฟางแห้งอัดฟ่อน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับในครั้งนี้ ส่งมอบสู่พี่น้องเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป และกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์ให้มีความปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงให้น้อยที่สุด

กรมปศุสัตว์ ข่าว