หนุนโคเนื้อไทยสู้ภัยโควิด

850

ประภัตร บุกบางสะพานน้อย จับมือนายกสมาคมโคเนื้อไทย หนุนโครงการโคเนื้อไทยสู้ภัยโควิด

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านปศุสัตว์ ณ ฟาร์มวัวชวนชื่น อำเภอบางสะพานน้อย จ้งหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนายสุนทร นิคมรัตน์ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมติดตามและให้ข้อมูล

รมช.ประภัตร กล่าวว่า ฟาร์มวัวชวนชื่นเป็นฟาร์มที่ดำเนินการได้อย่างดีและประสบความสำเร็จในการเลี้ยงวัว 3 ประการ คือ 1. มีผลผลิตที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงมาตรฐาน/ผลงานที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า 2.มีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ สร้างรายได้ที่มั่นคงและ 3. มีการปรับปรุงพัฒนากิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์ม โดยมีการขยายกิจการและขนาดฟาร์มอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน

นายประภัตร โพธสุธน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.ประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ฟาร์มชวนชื่นเป็นฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจรที่มีคุณภาพและสามารถเป็นตัวอย่างและ ต้นแบบให้กับเกษตรกรเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ เป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคเนื้อ นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องการเลี้ยงการจัดการ และการพัฒนาโคเนื้อให้มีคุณภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค การถ่ายพยาธิ การทำวัคซีนตามโปรแกรมปศุสัตว์ในระบบมาตรฐานฟาร์ม และนอกจากมีการเลี้ยงโคแล้ว ยังมีการนำมูลโคเป็นปุ๋ยใช้ในแปลงหญ้า สวนปาล์ม สวนยาง และสวนมะพร้าว ซึ่งเป็นการลดต้นทุนโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช

ด้านนายสุรเดข สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า ฟาร์มชวนชื่นเป็นฟาร์มปรับปรุง พันธุ์โคเนื้อกำแพงแสนและพันธุ์บีฟมาสเตอร์ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการพัฒนาและวิจัยโคพันธุ์ กำแพงแสน โดยใช้ แม่พันธุ์กำแพงแสน เป็นแม่พื้นฐาน และมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างโคพันธุ์บีฟ มาสเตอร์ให้เป็นพันธุ์แท้ โดยผสมแบบยกระดับสายเลือดจากแม่พันธุ์กำแพงแสนที่มีอยู่ เพราะเล็งเห็นว่าโคพันธุ์บีฟมาสเตอร์จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สามารถเลี้ยงในประเทศไทยได้ ในปัจจุบันมีโคอยู่ในฟาร์มชวนชื่นทั้งหมด 1,154 ตัว ในจำนวนนี้มีโคลูกผสมพันธุ์บีฟมาสเตอร์ อยู่จำนวน 647 ตัว

นายสุนทร นิคมรัตน์ เป็นผู้มีความสามารถ มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารควบคุมระบบการจัดการของฟาร์มที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อให้ได้คุณภาพ ผลผลิตดีเยี่ยมและสามารถพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อที่ดี โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาโคเนื้อควบคู่กับการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

กรมปศุสัตว์ ข่าว