เยี่ยมชมโครงการหลวงฯ

162

รมช.มนัญญา เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกัณฑ์พงษ์ ลีธิติพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตร โดยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจรตั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งมีการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรในระดับชุมชนในการรวบรวมและจัดเก็บ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งได้จัดหาตลาด โดยจัดทำโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างขบวนการสหกรณ์และภาคเอกชน เพื่อกระจายสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม และยังได้ดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาขีพการเกษตร เพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัว นำความรู้ ประสบการจากภาคอุตสาหกรรมและบริการ ตลอดจนนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาการเกษตรของครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้อาชีพการเกษตรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ดำเนินการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ผ่านบริษัท natural & premium food จำกัด วันละ 1 – 3 ตัน โดยใช้รถและห้องเย็นของบริษัท มีสมาชิกจำนวน 30 ราย ที่ได้ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) Good Agricultural Practice หรือการผลิตเกษตรปลอดภัย โดยส่วนผลผลิตให้โครงการหลวงดอยอินทนนท์ทั้งหมด แบ่งเป็น ไม้ดอก ได้แก่ เบญจมาศ และกุหลาบ ประมาณ 10,000 ดอก/วัน และพืชผักและไม้ผล 1 – 3 ตัน/วัน ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักสลัด มะเขือเทศ ผักกาดขาวปลี หัวไชเท้า ซูกินี หรือแตงกวาญี่ปุ่น หอมญี่ปุ่น เซเลอรี่ อะโวคาโด และพลับ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์เฉลี่ย 40,000 – 100,000 บาท/ปี

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดเกษตรกร ตลาดแม่บ้านและเยาวชนบ้านขุนกลาง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมกลุ่มสตรีซึ่งเป็นแม่บ้านและเยาวชนและของบ้านขุนกลางให้มีอาชีพและเพิ่มรายได้โดยการตั้งตลาดขายสินค้าชุมชน เพื่อจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตการเกษตรตามฤดูกาล โดยในปี 2544 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพจำนวน 45,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 80 คน มีทุนหมุนเวียนมากกว่า 5 แสนบาท สมาชิกกลุ่มสตรีมีรายได้เฉลี่ย 30,000 – 100,000 บาท /ปี ถือได้ว่าเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มสตรีสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืน

สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2536 เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่โครงการหลวง ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมชาวไทยภูเขาให้มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต่อมาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดี ทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์มีการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิก 495 คน มีทุนการดำเนินงานมากกว่า 38 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจบริการและส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว