“ทับเบิกโมเดล”

163

รมช.มนัญญา เยี่ยมชมสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด พร้อมติดตาม “ทับเบิกโมเดล”

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ชมการสาธิตการรวบรวมผักของสหกรณ์ และพบปะสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร โดยมี นายพิษณุ พินรอด สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

สหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ประเภทสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบันมีสมาชิก 73 คน สหกรณ์มีจุดได้เปรียบ คือ ทำเลของจังหวัดอยู่ตรงกลางของประเทศ สะดวกในการขนส่ง อีกทั้ง พื้นที่สามารถปลูกพืชผักเมืองหนาวได้ และมีความอุดมสมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งดิน น้ำ และอากาศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ภูทับเบิกเป็นทำเลทองเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นยอดของประเทศ ปริมาณผักที่สหกรณ์ส่งออกแต่ละวันประมาณ 700 – 800 กิโลกรัม เป็นผักอินทรีย์และผักปลอดภัย ผักอินทรีย์ ได้แก่ ผักสลัด คอสเรดโอ๊ก บัตเตอร์เฮด เรดโครอล และผักกาดหอม ส่วนผักปลอดภัยมีประมาณ 16 ชนิด เช่น เผือก ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี ดอกหอม เบบี้แครอต สุกินี เป็นต้น สหกรณ์ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตพืชผักปลอดภัยจากสมาชิกสหกรณ์ มีปริมาณการรวบรวม 486,025 กิโลกรัม ปริมาณธุรกิจรวบรวมมากกว่า 3.7 ล้านบาท ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดหาอุปกรณ์การตลาด ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 210 แรงม้า พร้อมตู้ทำความเย็น จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการขนส่งผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ และสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งอีกด้วย

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางไปยังเขตพัฒนาราษฎรบนที่สูงทับเบิก บ้านทับเบิก รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก หรือ ทับเบิกโมเดล โดย ดร.สมชาย บุญประดับ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูแปลงต้นแบบระบบการปลูกพืชผสมผสานบนพื้นที่สูงภูทับเบิก ซึ่งโครงการทับเบิกโมเดล มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2564 ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเขตที่ดินจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรมและการอยู่อาศัย ตามแผนแม่บทการแก้ปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก 2560 – 2565 จำนวน 13,477 ไร่ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชที่มีไม้ยืนต้นเป็นพืชหลักอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิกเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยและพืชผักอินทรีย์ ภายใต้ระบบการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงภูทับเบิก รวมทั้งการศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านที่มีศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟและพืชสมุนไพรที่ปลูกบนพื้นที่สูงภูทับเบิก เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ทั้งนี้ได้มีการบูรณาการกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ พัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก ตั้งแต่การพัฒนาต้นแบบระบบเกษตรผสมผสานรวมทั้งระบบวนเกษตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ ร่วมกันพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยและพืชผักอินทรีย์บนพื้นที่สูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้สารเคมี โดยมีระบบการเชื่อมโยงจากแหล่งการผลิตสู่การตลาดที่ยั่งยืน รวมทั้งศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านที่มีศักยภาพและความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ปลูกอยู่บนภูทับเบิกเพื่อเพิ่มมูลค่าสามารถพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีรสชาดเฉพาะถิ่นบนพื้นที่สูงภูทับเบิกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ คือ ทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงภูทับเบิก มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกด้วย  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว