MOU ซื้อ – ขาย ผลผลิตการเกษตร

574

ส่งเสริมสหกรณ์ MOU ซื้อ– ขาย ผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2564/65

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงนามและแถลงข่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซื้อ – ขาย ผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2564/65 ระหว่างสหกรณ์การเกษตร กับผู้ประกอบการโรงสี และผู้ประกอบการมันสำปะหลัง โดยมี นายวิฑูร อุศรัตนิวาส รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ประธานกรรมการผู้ประกอบการโรงสี ผู้ประกอบการมันสำปะหลัง ร่วมในพิธีแถลงข่าวการลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซื้อ – ขาย ผลผลิตการเกษตรในวันนี้ มีการลงนามร่วมกัน 18 คู่ ซึ่งเกิดขึ้นจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากำแพงเพชร ได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรครบวงจร ระหว่างสหกรณ์กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ในรูปแบบพันธสัญญา หรือคู่ค้า ภายใต้โครงการจัดการผลผลิต เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน รูปแบบกำแพงเพชรโมเดล ระยะเวลาขับเคลื่อนโครงการ 3 ปี  เริ่มตั้งแต่ปีการผลิต 2564/65 ถึงปีการผลิต 2566/67 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การขยายธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร ในการรองรับผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ นำไปรวบรวมรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่ปลูกข้าวและมันสำปะหลัง ส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตตามนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบกำแพงเพชรโมเดล

นอกจากนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซื้อ – ขาย ผลผลิตการเกษตรในวันนี้ มีสหกรณ์การเกษตรร่วมลงนาม จำนวน 10 แห่ง  คือ ผู้ประกอบการโรงสี และผู้ประกอบการมันสำปะหลัง จำนวน 10 แห่ง วงเงินรวมทั้งสิ้น 719 ล้านบาท ต่อรอบปีการผลิต ผลผลิตการเกษตร จำนวน 152,502 ตัน จำแนกเป็นข้าวเปลือก 64,502 ตัน มูลค่า 499 ล้านบาท มันสำปะหลัง 88,000 ตัน มูลค่า 220 ล้านบาท ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซื้อ – ขาย ผลผลิตการเกษตร ในรูปแบบกำแพงเพชรโมเดล ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสามฝ่าย ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป มีแหล่งรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนในส่วนการทำธุรกิจกับสหกรณ์ สหกรณ์ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 0.01 ในการทำธุรกิจรวบรวมผลผลิตตามบทบาทของสหกรณ์ มีรายได้จากค่าการตลาด และค่าบริการอื่น ๆ สามารถขยายธุรกิจเพื่อบริการสมาชิกได้เพิ่มขึ้น และการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือจากจังหวัดให้เกิดความคุ้มค่าในส่วนของผู้ประกอบการ ได้มีปริมาณผลผลิตการเกษตรที่แน่นอน จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซื้อ – ขาย กับสหกรณ์ สามารถนำไปวางแผนการผลิต จัดการต้นทุนของกิจการ และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว