อ.ต.ก. คุมเข้มเชิงรุก

389

อ.ต.ก. คุมเข้มเชิงรุก ป้องกันโควิดระลอกใหม่ สร้างความมั่นใจ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดระลอกใหม่

นายปณิธาน มีไชยโย รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยถึงการวางมาตรการควบคุมการและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังจากที่มีการเกิดวิกฤติโควิดระลอกใหม่  อ.ต.ก.ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยในสุขภาพของผู้มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก.  ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรค อ.ต.ก.ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือปฏิบัติตามประกาศ/ข้อกำหนดของทางราชการ ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ให้ปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) คัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง กักตัว 14 วันหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดและไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ 

นอกจากนี้ ในส่วนของพื้นที่ให้บริการทั้งหมด เริ่มตั้งแต่จุดรับบัตรจอดรถ ทางเข้า – ออก  ตลาดสด อ.ต.ก.  ตลาดริมน้ำ  ตลาดเกษตรอินทรีย์ อาคารไม้ดอกไม้ประดับ อาคารสัตว์เลี้ยง และอาคารจอดรถ 6 ชั้น ก็ยังคงคุมเข้มเพื่อรักษามาตรฐานของตลาด อ.ต.ก. และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ โดยมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จุดบริการล้างมือภายในตลาด ตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัย  กำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างสังคม Social Distancing  ทำความสะอาดบัตรจอดรถทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยแอลกอฮอล์ และทำความสะอาดพื้นที่ตลาดทุกวันและบริเวณจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจหาเชื้อไวรัสให้กับผู้ประกอบการค้าและผู้ช่วยค้าใน อ.ต.ก. และเพิ่มความเข้มงวดควบคุมเรื่องการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยเป็นประจำ ทั้งนี้ หากพบผู้ค้าหรือผู้ช่วยค้ารายใดที่มีความเสี่ยงจะให้หยุดขายทันที และส่งผู้ค้าและผู้ช่วยค้าที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ พร้อมคุมเข้มชุมชนผู้ค้าป้องกันบุคคลภายนอกนำเชื้อเข้ามาในชุมชน  นอกจากนี้  อ.ต.ก. ได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรและมณฑลทหารบกที่ 11 ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning อย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ เชื่อมั่นในสินค้าคุณภาพและการให้บริการของ อ.ต.ก.  โดย อ.ต.ก. ยังคงดำเนินทุกมาตรการ และทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย ทั้งโดยเปิดให้บริการตามปกติ ไม่เว้นวันหยุด และขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันการติดเชื้อและเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก.ทุกท่าน

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ข่าว