หนุนกระจายเมล็ดพันธุ์

615

เกษตรฯ หนุนกระจายเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี สู่ระบบการผลิตระดับชุมชนอย่างทั่วถึง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากพืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำเมื่อเทียบกับพืชแข่งขันชนิดอื่น ๆ ประกอบกับที่เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ขาดการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างความรู้ และความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้เมล็ดพันธุ์ดี รวมทั้ง เกษตรกรทั่วไปมักจะซื้อเมล็ดพันธุ์จากพ่อค้าในท้องถิ่น ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ ส่งผลทำให้เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราสูง การเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ ได้ผลผลิตต่ำ และไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง และทำให้เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาที่ดีได้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงาน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร” เพื่อพัฒนาเกษตรกรในการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน และเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดของพืชตระกูลถั่ว ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 แล้วจำนวน 59 ศูนย์ และในปีนี้ได้จัดตั้งเพิ่มอีก 61 ศูนย์ รวมแล้วจะมีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ครบ 120 ศูนย์ ใน 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น  นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และจังหวัดมหาสารคาม ครอบคลุมพื้นที่ 4,800 ไร่ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง สำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ศูนย์ละ 5 ไร่ รวม 600 ไร่ และจัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ศูนย์ละ 35 ไร่ รวม 4,200 ไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร ตลอดจนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า ทั้งนี้ ในภาพรวมคาดว่า เกษตรกรในโครงการจะได้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วได้ถึง 565 ตัน โดยในหลายพื้นที่ได้มีการส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 96 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 80

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร คาดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่ว มีการนำเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมไปใช้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดีกระจายสู่ระบบการผลิตในชุมชนได้อย่างทั่วถึง และก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว