คว้ารางวัลเลิศรัฐ

579

เกษตรฯ ปลื้ม!! คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดี จากผลงาน “ระบบส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์โควิด 19  เพื่อการบริการเกษตรกรอย่างยั่งยืน” โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่จัดบริการการเพิ่มประสิทธิภาพหรือยกระดับการให้บริการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในเชิงรุกในการรับรองสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน คาดการณ์ เตรียมความพร้อมด้านระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการดำเนินการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของการส่งเสริมการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรเข้มแข็งและอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบของการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่ รวมทั้งใช้เป็นระบบงานหลักในการทำงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตรประสบความสำเร็จในส่วนของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน คือ ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ซึ่งเป็นระบบที่นักส่งเสริมการเกษตรใช้เป็นหลักการทำงานในพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบหลัก คือการถ่ายทอดความรู้ (Training) การเยี่ยมเยียน (Visiting) การสนับสนุน (Supporting) การนิเทศงาน (Supervision) และการจัดการข้อมูล (Data Management) ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนการทำงานสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย และในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ (Eat Thai First) กิจกรรมการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการเปิดเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นกับกรมส่งเสริมการเกษตร (Do It From Home) และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้เกษตรกรได้รับบริการทางการเกษตรที่ครบถ้วนรอบด้าน ได้รับพืชพันธุ์ดีสำหรับปลูกบริโภคภายในครัวเรือน และมีช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ดี สะดวก รวดเร็ว และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แม้ในสถานการณ์วิกฤตอีกด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว