เตรียมโชว์นวัตกรรมเกษตร

361

กรมข้าว ลงพื้นที่ขอนแก่น เตรียมจัดงานโชว์นวัตกรรมทางการเกษตร

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เตรียมการจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนางณัฐนันท์ อุทัยชัย เกษตรอำเภอแวงน้อย นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ

นายณัฎฐกิตติ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าว ได้ดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการผลิต เน้นการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ สร้างความร่วมมือการบริหารจัดการแบบเชื่อมโยงตลาด โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 208 แปลง  และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ทั้งสิ้น 286 กลุ่ม ครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่าการจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดในครั้งนี้ ช่วยให้ชาวนาและผู้เข้าร่วมงานได้เข้าถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ และเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพ ให้ชาวนาและสาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ สถานีเรียนรู้ในประเด็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด การถ่ายทอดความรู้โดยนักวิชาการ วิทยากร ผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพนวัตกรรมด้านข้าว ตลอดจนการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการผลิตข้าวคุณภาพ

กรมการข้าว ข่าว