“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จ.อำนาจเจริญ

150

ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 7 ต.ค. 2564 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายศราวุธ ประดับคำ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และนายสำรวย เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ที่จะมาตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตของสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

นายณัฏฐกิตติ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอำนาจเจริญนั้นมีกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ข้าว)​ จำนวน 78 แปลง และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ปี 2560-2564 จำนวน 416 กลุ่ม 6,609 ราย

ในส่วนของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอำนาจเจริญนั้น ในปี 2560 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์มีสมาชิกภายใต้เครือข่ายจำนวน 2 กลุ่ม โดยในปี 2561 ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน (T2) และในปี 2562 ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่ (กลุ่ม 1) และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่ (กลุ่ม 2) โดยกลุ่มดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ไร่ละ 4,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ถือเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ในการต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันเเละพร้อมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการ สินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับ ภาคเอกชนแบบประชารัฐ​

ในส่วนของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการขยายพื้นที่การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ของประเทศให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) เตรียมความพร้อมการผลิตเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตข้าวให้กับชาวนาไทย ดำเนินการระหว่างปี 2560-2564 ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ครม.ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จากเดิมสิ้นสุดปีงบ ประมาณ 2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565

กรมการข้าว ข่าว