จีนคุมเข้มนำเข้า

547

จีนคุมเข้มโควิด ยกระดับตรวจคนและสินค้านำเข้า จี้สุ่มตรวจสวนและล้งไทยสร้างความมั่นใจ

กรมวิชาการเกษตร ย้ำเตือนเกษตรกร ผู้ประกอบการ จีนเกาะติดสถานการณ์โควิด  ยกระดับตรวจคนและสินค้านำเข้าเข้มข้น กำชับปฏิบัติตามแนวทางป้องกันเชื้อโควิด FAO ชงกรมวิชาการเกษตรวางไทม์ไลน์สุ่มตรวจสวนและล้งไทยสร้างความมั่นใจทุก 2 สัปดาห์ เริ่มเดือนพฤศจิกายนนี้

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้รับรายงานจากสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์การติดเชื้อทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดมากขึ้น ทำให้จีนติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในไทยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรของไทยส่งออกไปจีน รวมทั้งยังมีการยกระดับเพิ่มมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทั้งในคนและสินค้านำเข้าโดยหน่วยงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด 

กรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการส่งออกสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ/สวน ที่ขึ้นทะเบียนส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนทั้งหมดของไทยทราบถึงสถานการณ์มาตรการความเข้มงวดของจีนทั้งในส่วนประเด็นความปลอดภัยของเชื้อโควิดและศัตรูพืชไม่ให้ติดปนเปื้อนไปกับสินค้า รวมทั้งจีนได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิดตามคู่มือความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ประกอบการโดยยึดตามแนวปฏิบัติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เช่นการล้างมือ ระยะห่างในการยืนปฏิบัติงาน การยืนแบบสลับฟันปลา การตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิ  การให้ความรู้/อบรมและการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด การฉีดวัคซีนของพนักงาน ความถี่และแผนการตรวจโควิดเชิงรุก การพ่นฆ่าเชื้อบนบรรจุภัณฑ์และรถขนส่งสินค้า มาตรการในการควบคุมโควิดคนเข้าออกสถานประกอบการ  มาตรการที่ใช้หากพบผู้ติดเชื้อ และมาตรการตรวจสอบย้อนกลับในสินค้า เป็นต้น  รวมทั้งจีนยังให้ความสำคัญกับการสวมถุงมือในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วย

“ได้รับรายงานมาจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ ประจำกรุงปักกิ่งว่า จีนมีความกังวลในมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อโควิดในโรงคัดบรรจุและสวนจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อมายังสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ และถูกนำมาเป็นประเด็นหลักที่จะพิจารณาระงับโรงคัดบรรจุ/สวนของไทยเพิ่มเติม ดังนั้น จึงยกระดับการตรวจเชื้อโควิด-19 เข้มข้นขึ้น รวมทั้งยังขอสุ่มตรวจประเมินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สวนและโรงคัดบรรจุทุก 2 สัปดาห์ผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนส์  โดยจะเริ่มทำการตรวจประเมินในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ กรณีที่ตรวจประเมินแล้วไม่ผ่านจะถูกระงับการส่งออกชั่วคราวและให้ไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องกลับมาให้พิจารณาใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเรามีมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางปฏิบัติของ FAO และของจีน”  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

กรมวิชาการเกษตร ข่าว