เร่งแก้ปัญหากล้วยไม้

850

เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหากล้วยไม้ เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ จัดประชุมหารือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ผลผลิตราคาตกต่ำ

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 3/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นวงกว้าง ในขณะที่ต้นกล้วยไม้ยังคงให้ผลผลิตในแปลงปลูกได้ตามปกติ สวนทางกับปริมาณการส่งออกที่ลดลง ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกและราคาจำหน่ายในภาพรวมลดลงตามไปด้วย ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตลาด การขยายตลาดในประเทศ โดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานให้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการตลาดสำหรับสินค้ากล้วยไม้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้กล้วยไม้ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ด้านการเงินได้ขอความอนุเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสมาคมธนาคารไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและสินเชื่อ Refinance ให้กับเกษตรกรและผู้ส่งออกสินค้ากล้วยไม้ ด้านขนส่ง ได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงคมนาคม ในการขอรับการสนับสนุนในการลดต้นทุนค่าขนส่ง นอกจากนี้ ในด้านแรงงาน ครม.ยังได้มีมติเห็นชอบให้ผ่อนผันการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ

นายขจร เราประเสริฐ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ปลูกกล้วยเลี้ยงไม้และผู้ส่งออกอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 4 แนวทาง ตามที่คณะทำงานฯ เสนอ ได้แก่ 1) การจัดกล้วยไม้สัญจร โดยสหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยไม้ไทย จำกัด ได้จัดทำแผนการจัดการกล้วยไม้สัญจรในปี 2564 ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเจรจาลดค่าขนส่ง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3) การดูแลแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม โดยประสานงานกับกรมชลประทานในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มและบริหารจัดการน้ำต้นทุนในการผลักดันน้ำเค็ม พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำในการบริการช่วยเหลือเกษตรกร และ 4) การชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการส่งเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกปี 2565 เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ย ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเพิ่มเติมให้มีคณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ โดยใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานฯ และมอบหมายฝ่ายเลขาฯ จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว