ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยข้าวระหว่างประเทศ

119

กรมข้าวจับมือ IRRI เชิญ 16 ประเทศเอเชียประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยข้าวระหว่างประเทศ

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมคณะมนตรีความร่วมมือในการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย (Council for Partnership on Rice Research in Asia: CORRA) ประจำปี 2021 ครั้งที่ 25 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Online meeting platform) โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมกล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิก 16 ประเทศ ในการประชุมดังกล่าว

การประชุมคณะมนตรีความร่วมมือในการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย (Council for Partnership on Rice Research in Asia: CORRA) ประจำปี 2021 ครั้งที่ 25 กรมการข้าวเป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินติดตามความก้าวหน้าและหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการวิจัยข้าวระหว่างประเทศสมาชิก 16 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว มาเลเซีย เมียนมา เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม และไทย รวมทั้งความคิดริเริ่มเกี่ยวกับประเด็นและความท้าทายที่ต้องเผชิญของอุตสาหกรรมข้าวทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างประเทศสมาชิก 16 ประเทศร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก IRRI และได้มีการบรรยายพิเศษที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล Big Data on Agriculture โดย Dr. Kenneth McNally ผู้เชี่ยวชาญจาก IRRI โดยมี ดร. กาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานฝ่ายไทยในการบรรยาย อีกทั้งยังมีการบรรยายในหัวข้อ Digital Agriculture โดย Dr. Sheetal Sharma ผู้เชี่ยวชาญจาก IRRI โดยมี ดร. ชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว เป็นประธานฝ่ายไทยในการบรรยายหัวข้อดังกล่าว

กรมการข้าว ข่าว