จ่ายงวดแรกแล้วกว่า 167 ลบ.

445

กรมข้าวอัปเดตข่าวดี จ่ายเงินอินทรีย์ปี 63 งวดแรกไปแล้วกว่า 167 ล้านบาท ใน 34 จังหวัด​

นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวขยายพื้นที่การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ของประเทศให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) เตรียมความพร้อมการผลิตเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตข้าวให้กับชาวนาไทย ดำเนินการระหว่างปี 2560 – 2564 มีเป้าหมาย 1,000,000 ไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จะได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้น ความคืบหน้าการดำเนินโครงการดังกล่าว กระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ได้ให้การรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ไปแล้วถึงปี 2563 จำนวน 3,144 กลุ่ม เกษตรกร 45,112 ราย พื้นที่ 466,456 ไร่ จ่ายเงินอุดหนุนไปแล้วจำนวน 7,418 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยได้จ่ายงวดสุดท้ายไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2564 จำนวน 917 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายชาตรี กล่าวต่อไปว่า กรมการข้าวได้พิจารณาและอนุมัติบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ปีการผลิต 2563 จำนวน 52 จังหวัด 3,876 กลุ่ม 79,807 ราย 655,874 ไร่ วงเงินอุดหนุน 2,237,991,500 บาท กรมการข้าวได้รับงบจัดสรรงบประมาณปี 2565 เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน 450 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 งวด งวดที่ 1 กรมการข้าวได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)​ จ่ายเงินอุดหนุนไปแล้ว จำนวน 167,619,250 บาท จำนวน 6,626 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2564)​ เกษตรกรสามารถรับเงินอุดหนุนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใกล้บ้านท่าน ทั้งหมด 34 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา นครสวรรค์ ลำปาง แพร่ น่าน ลำพูน พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี ลพบุรี นครนายก ชัยนาท ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี สุพรรณบุรีกาญจนบุรี นครราชสีมา สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย สระแก้ว นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล และจังหวัดนราธิวาส สำหรับงวดที่ 2 จำนวนเงิน 280 ล้านบาท กรมการข้าวได้ดำเนินการขอเงินงวดไปยังสำนักงบประมาณ เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว กรมการข้าวจะเร่งรัดเพื่อเบิกจ่ายให้ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย์ นครพนม เชียงราย เพชรบูรณ์ ตาก และจังหวัดพิจิตร สำหรับงบประมาณที่เหลือยังไม่ได้รับการจัดสรรอีก จำนวน 1,787 ล้านบาท กรมการข้าวจะได้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเพื่อขอใช้งบกลางเพื่อจ่ายอุดหนุนเกษตรกรที่เหลือตามโครงการในจังหวัดที่เหลืออีก 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป

สำหรับในปี 2564 ซึ่งถือเป็นปีสุดท้าย มีเป้าหมายดำเนินการ 2,443 กลุ่มเกษตรกร 51,445 ราย พื้นที่ 385,506ไร่ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าตรวจประเมินของหน่วยรับรองเพื่อส่งผลการตรวจสอบและให้การรับรอง เสนอคณะทำงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อพิจารณาและอนุมัติเงินอุดหนุนต่อไป จึงขอให้กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนารักษาระบบปฏิบัติตามข้อกำหนดการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จากกรมการข้าวต่อไปด้วย

กรมการข้าว ข่าว