ประมงมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

458

ประมงมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร “มกษ.7436-2563” ประเดิมเกษตรกร 2 รายแรก

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมงและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ. 7436 – 2563) ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจากจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 รายแรกที่ผ่านการรับรองฯ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภคหลังกรมประมงเปิดให้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตสัตว์น้ำเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการระบบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภค สอดคล้องกับนโยบายด้านการผลิตสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมงจึงมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและครอบคลุมมิติอื่น ๆ ในระดับสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านส่งเสริมความยั่งยืนให้สินค้าประมงไทยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลก ตลอดจนพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรไทย

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรขึ้น คือ มกษ.7436-2563 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค เป็นมาตรฐานทั่วไป หรือมาตรฐานสมัครใจ ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐาน GAP มกษ. ขั้นพื้นฐาน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกำหนดขึ้น

สำหรับ มกษ. 7436–2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค มีขอบข่ายครอบคลุมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งการเลี้ยงในบ่อและการเลี้ยงในแหล่งน้ำสาธารณะ ตั้งแต่การเลี้ยง การจับ จนถึงหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม แต่ไม่ครอบคลุมสัตว์น้ำ 3 ชนิด ได้แก่ จระเข้ สาหร่ายทะเล และกุ้งเครย์ฟิช โดยประกอบด้วยข้อกำหนด 9 ข้อสำคัญ ดังนี้ 1.สถานที่ 2.การจัดการเลี้ยง 3. การจัดการคุณภาพสัตว์น้ำ 4. การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ 5.สุขลักษณะภายในฟาร์ม 6.การจัดการน้ำทิ้ง 7.การจับและการปฏิบัติหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม 8.ผู้ปฏิบัติงาน และ 9.การเก็บหลักฐานและการบันทึกข้อมูล ซึ่งหากปฏิบัติตามและได้รับการรับรองมาตรฐานจะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพื่อปิดช่องว่างการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าอื่นๆ ในด้านการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ กรมประมงได้มอบใบรับรองมาตรฐานให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ (กุ้งทะเล) จากจังหวัดราชบุรีที่ยื่นความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินใบรับรองและผ่านการรับการรับรองในมาตรฐาน มกษ. 7436 – 2563 จำนวน 2 ราย ได้แก่

  1. นางบุญช่วย ชัยตระกูล  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  2. นางมาลี สาคร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

รองอธิบดีฯ กล่าวในตอนท้ายว่า เนื่องจากมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานสมัครใจ โดยมีจุดเด่นคือเกษตรกรสามารถขอการรับรองสัตว์น้ำหลายชนิดพร้อมกันได้ภายใต้มาตรฐานฉบับเดียว กรมประมงขอเชิญชวนเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจ ยื่นคำขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน มกษ. 7436-2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานประมงจังหวัดหรือศูนย์ฯ ทุกแห่งในพื้นที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2579-8710 02-558-0189 02-558-0190 อีเมล: [email protected]

กรมประมง ข่าว