สศก. แนะ ‘แพะเนื้อ’ สินค้าปศุสัตว์ทางเลือก เลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่น้อย สร้างกำไรงาม

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึง

Stystem

7 ก.พ. 2563

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือ“น้ำเค็มรุก” เข้าสวน

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยสถานการณ์น้า เคม็ ปีน้ีน้า จืดตน้ น้า เหนือเขื่อนมีปริมาณนอ้ย ทา น้า ทะเลหนุนสูง
ดนั น้า เคม็ไหลเขา้แม่น้า หลายแห่งในพ้ืนที่การเกษตรเร็วกวา่ ช่วงเวลาปกติพร้อมแนะวิธีรับมือน้า เคม็รุกเขา้สวน

Stystem

7 ม.ค. 2563
1 42 43