เก็บข้าวไทยในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลก

กรมการข้าวสนองพระราชประสงค์ กรมสมเด็จพระเทพฯ เตรียมส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวล็อตที่ 3 เก็บรักษาในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลก

webmaster

21 ก.พ. 2563

เปิดตัวเครื่องขัดหนามสละ ลุยตลาดส่งออก

กรมวิชาการเกษตร พัฒนาเครื่องขัดหนามผลสละสำหรับการส่งออก เผยระบบทำงานอัตโนมัติ ประสิทธิภาพกำจัดหนาม 900 กิโลกรัม/ชั่วโมง

webmaster

19 ก.พ. 2563

เกษตรฯ แนะดูแลไม้ผลช่วงหน้าแล้ง

กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563” สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในทุกด้านเพื่อรับมือภัยแล้ง

webmaster

19 ก.พ. 2563

แนะปราบหนอนกระทู้หอมในพริก

กลางวันอากาศร้อนมีแดดแรง กลางคืนอากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ำลงในช่วงนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกพริกให้เฝ้าระวังหนอนกระทู้หอม

webmaster

19 ก.พ. 2563

อ.ต.ก.เตรียมมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ดำเนินการตอบรับนโยบายของทางภาครัฐ เตรียมมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

webmaster

19 ก.พ. 2563

ช่วงข้าวแตกกอ กรมส่งเสริมการเกษตร แนะ เฝ้าระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาล

ในช่วงน้ีกำ ลงัเขำ้สู่ฤดูร้อนเริ่มพบกำรทำ ลำยของเพล้ียกระโดดสีน้ำ ตำลแต่ไม่ถึงกบัระบำดและ

Stystem

7 ก.พ. 2563

สศก. แนะ ‘แพะเนื้อ’ สินค้าปศุสัตว์ทางเลือก เลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่น้อย สร้างกำไรงาม

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึง

Stystem

7 ก.พ. 2563
1 45 46 47