ปรับเปลี่ยนการผลิตสู้โควิด-19

650

“Zoning by Agri-Map ปรับเปลี่ยนการผลิตสู้โควิด-19”

เกษตรกรเข้าร่วมแล้วได้อะไร ??…..ได้เรียนรู้เรื่องการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง และระบบการเกษตรสมัยใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตที่มีโอกาสทางการตลาด จากการผลิตเดิมที่ไม่เหมาะสมปลูกสู่การผลิตใหม่ที่มีความเหมาะสมมากกว่า เกษตรกรจะได้รับรายได้จากการปรับเปลี่ยนการผลิตใหม่สูงขึ้นเมื่อมีผลผลิตเกิดขึ้น

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ “การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning by Agri-Map” โดยปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าชนิดใหม่ตามความเหมาะสม พิจารณาจากปัจจัยทางกายภาพ สังคม และข้อมูลอุปสงค์-อุปทาน ให้การใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชแต่ละจังหวัดว่ามีความเหมาะสมกับชนิดของดิน ปริมาณน้ำ ชนิดพืช เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตลาดและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการในทุกพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เกษตรกรที่มีการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ

“การบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคระบาดโควิด-19 โดยปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของตลาด เกษตรกรจะได้รับผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม รายได้ที่มากขึ้นจากความเหมาะสมในการปลูก เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายลดหนี้สินของครัวเรือน เกิดการจ้างงานในชุมชน ชุมชมอยู่รอด เกษตรกรอยู่ได้ สามารถทำการเกษตรต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวทิ้งท้าย

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว