กรมประมงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 10 ล้านตัว

203

กรมประมงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 10 ล้านตัว ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันข้าราชการไทย

กรมประมง ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด กว่า 10 ล้านตัว เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ชาวประมง และประชาชน ภายใต้โครงการกิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและพันธุ์ กุ้งก้ามกราม กว่า 10 ล้านตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และเพิ่มผลผลิตของทรัพยากรสัตว์น้ำในประเทศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติ ตลอดจนสร้างการรับรู้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ปล่อย ประกอบด้วย พันธุ์ปลาไทย กว่า 10 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาสวาย ปลาสร้อยขาว ปลาแก้มช้ำ ปลาโพง ปลาโมง ปลากระแห ปลาปีกแดง ปลาจาด ปลากระโห้ ปลากราย ปลาบึก และกุ้งก้ามกราม รวมจำนวนกว่า 10 ล้านตัว โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อธิบดีกรมประมงกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรชาวประมง ประชาชนทั่วไป รวมทั้งภาคเอกชน ได้รับรู้และเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ ซึ่งข้าราชการของกรมประมงทุกราย มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ ให้ความรู้อย่างเต็มกำลังและความสามารถ ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาชีพ สร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร ชาวประมง และประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำให้อยู่ดีกินดีตลอดไป

กรมประมง ข่าว