ลดราคาปุ๋ยให้เกษตรกร

1,506

เกษตรฯ จับมือ 3 สมาคมปุ๋ย คิกออฟลดราคาปุ๋ยให้เกษตรกร

กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าสานนโยบายลดราคาปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ผนึก 3 สมาคมปุ๋ยหั่นราคา รวมส่วนลดกว่า 420 ล้านบาท ปุ๋ยเคมีลดราคากว่า 120 สูตร รวมปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ผง และน้ำ กว่า 5 แสนตัน เผยปุ๋ยลดราคาล็อตแรกถึงมือเกษตรกรแน่ปลายเดือนมีนาคมนี้

              นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าจากการหารือแผนการดำเนินงานโครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ร่วมกับสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย  และสมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย เพื่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายของนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มอบหมายภารกิจให้กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินการร่วมกับทั้ง 3 สมาคม เพื่อให้การจำหน่ายปุ๋ยตามโครงการเข้าถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ประสานงานการดำเนินโครงการนั้น

             จากผลการหารือร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สมาคมการค้าปุ๋ยทั้ง 3 แห่ง ได้แจ้งข้อมูลการลดราคาปุ๋ยมาที่กรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วยปุ๋ยเคมีจำนวน 121 สูตร ปริมาณ 429,800 ตัน ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด-ผงปริมาณ 142,000 ตัน และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำปริมาณ  40,000 ลิตร รวมปริมาณทั้งสิ้น 571,840 ตัน  คิดเป็นมูลค่าส่วนลดจำนวนทั้งหมด  421,540,000 บาท ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำแนวทางวิธีการดำเนินงาน ข้อมูลการลดราคาปุ๋ย และแผนการดำเนินงานโครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรให้ผู้ที่ร่วมโครงการได้นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการแล้ว

             อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้แจ้งข้อมูลการลดราคาปุ๋ยของทั้ง 3 สมาคมไปยังสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กลุ่มเกษตรกร และกองทุนต่าง ๆ  ซึ่งสถาบันเกษตรกรได้แจ้งข้อมูลความต้องการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  โดยแยกเป็นสหกรณ์ต่างๆ 93 แห่ง ต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณ 66,839 ตัน
กลุ่มเกษตรกร 9 แห่ง จำนวนปุ๋ย 547  ตัน วิสาหกิจชุมชน 3 แห่งจำนวนปุ๋ย 351 ตัน  
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 10 แห่ง จำนวนปุ๋ย  281 ตัน  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 3 แห่ง จำนวนปุ๋ย 25 ตัน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจำนวนปุ๋ย 2 ตัน  รวมความต้องการใช้ปุ๋ยจำนวนทั้งหมดปริมาณ 68,045 ตัน   โดยปุ๋ยสูตรที่ได้รับแจ้งความต้องการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  และปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0

             กรมวิชาการเกษตรได้แจ้งข้อมูลความต้องการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรตามจำนวนดังกล่าวให้ผู้ผลิตปุ๋ยทั้ง 3 สมาคมได้ดำเนินการจัดสรรปุ๋ยให้กับกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 หลังจากนั้นกรมวิชาการเกษตรจะแจ้งให้กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทราบเพื่อทำการซื้อขายปุ๋ยตามเงื่อนไขของโครงการต่อไป คาดว่าปุ๋ยจะถึงสหกรณ์​ช่วงปลายเดือนมีนาคม​ตามระยะเวลาความต้องการปุ๋ยของแต่ละสหกรณ์​

         “เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับส่วนลดราคาปุ๋ยจากทั้ง 3 สมาคมที่เข้าร่วมโครงการโดยคิดเป็นส่วนลดจำนวนทั้งหมดกว่า 420 ล้านบาท  ซึ่งโครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชน  โดยโครงการมีระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกพืชของเกษตรกรจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการในเดือนธันวาคม 2563” อธิบดีกรมวิชาการการเกษตร กล่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์เเละเผยเเพร่ กรมวิชาการเกษตร : ข่าว