สหกรณ์ฯ เปิดงาน “GI Fresh 2 You อัตลักษณ์ ปลอดภัย มั่นใจสินค้าเกษตร”

170

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ “GI Fresh 2 You อัตลักษณ์ ปลอดภัย มั่นใจสินค้าเกษตร”

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ “GI Fresh 2 You อัตลักษณ์ ปลอดภัย มั่นใจสินค้าเกษตร” โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวัชรพงศ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ อธิบดีฯ สาธิตการทำอาหาร เมนู “Western Beef steak with pepper sauce
เนื้อโคขุนราดซอสพริกไทยดำ” ร่วมกับเซฟทองเลี่ยม พุกทอง นายกสมาคม The Chef แห่งประเทศไทย จากนั้น ได้เยี่ยมชมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่นำมาร่วมจำหน่ายในงานด้วย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สำหรับ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ “GI Fresh 2 You อัตลักษณ์ ปลอดภัย มั่นใจสินค้าเกษตร” จัดขึ้นเพื่อจำหน่ายสินค้า และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรผู้ผลิตให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการภาคเอกชน นักธุรกิจ ประชาชน และผู้บริโภคทั่วไป รวมถึงเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนกับเครือข่ายสหกรณ์ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชนและผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ จะเน้นจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและมีอัตลักษณ์จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตนำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน กว่า 50 ร้านค้า จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถมาอุดหนุนสินค้าสหกรณ์คุณภาพได้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นี้

ภายในงานมีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้ออีกมากมาย ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลา ทุ่งสัมฤทธิ์ ข้าวปะกาอำปึล ข้าวเจ้าเนียงกวง ข้าวผสม 5 สายพันธุ์จากจังหวัดสุรินทร์ ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนจากจังหวัดลำปาง ข้าวไร่ดอกข่าจากพังงา รวมทั้งผักผลไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ทุเรียนภูเขาไฟจากศรีสะเกษ ทุเรียนหมอนทองจากจังหวัดปราจีนบุรี มังคุด 100 ปีของดีเมืองชุมพร กล้วยหอมทองจากจังหวัดเพชรบุรี มะพร้าวน้ำหอมจากจังหวัดราชบุรี ลำไยสด และผลิตภัณฑ์จากลำไย จากจังหวัดลำพูน เงาะทุ่งช้างจากจังหวัดน่าน ลิ้นจี่จักรพรรดิ มะม่วงแฟนซี พริกหวาน 3 สี จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ผักสลัด ผักใบต่าง ๆ จากสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด เนื้อโคขุนคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรูปจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค เช่น สันสะโพก เนื้อโคขุนย่างเสียบไม้ แหนมเนื้อ จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร อาหารทะเลแปรรูปต่าง ๆ จากชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด นมโคคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากนมโค จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาแฟอาราบิก้าจากสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ไข่ไก่คุณภาพจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด จังหวัดอ่างทอง ผลิตภัณฑ์ผ้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์จากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ผ้าซิ่นตีนแดงจากจังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าหม้อฮ่อมจากแพร่ ผ้าย้อมครามจากสกลนคร ผ้าบาติกจากกระบี่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น ขนมหวานพื้นบ้าน (หม้อแกง ฝอยทอง) จากเพชรบุรี

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก 4 หน่วยงาน มาร่วมจัดบูธแสดงสินค้า ทั้งกรมปศุสัตว์ เป็นสินค้าหมูย่างเมืองตรัง สินค้านมพาสเจอร์ไรส์ออแกนิค โยเกิร์ต กรีกโยเกิร์ต (บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด) ซึ่งส่งเสริมการการเลี้ยงโคนม สู่การเลี้ยงแบบออร์แกนิค สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าออร์แกนิค และการตื่นตัวเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน กรมประมง (มาณิการ์ฟาร์มปูนา) เป็นสินค้าน้ำพริกปูนา หลนปูนา มันปูย่างที่ผลิตจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และผลิตภัณฑ์แปรรูปได้รับมาตรฐาน Fisherman Shop ของกรมประมง สินค้าทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโชกุน ลองกอง จากชุมพร (วิสาหกิจชุมชนเจริญผลพัฒนาชุมพรและ ) จังหวัดชุมพร ของกรมส่งเสริมการเกษตร และผลิตผ้าฝ้าย (ร้อยไหมพันฝ้าย) จากกรมหม่อนไหมอีกด้วย

ขอเชิญชวนผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป เลือกชม เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ภายใต้ชื่องาน “GI Fresh 2 You อัตลักษณ์ ปลอดภัย มั่นใจสินค้าเกษตร” เข้าถึงสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย ที่มาจากพี่น้องเกษตรกรตัวจริงกว่า 50 บูธ กระตุ้นการจับจ่าย และสร้างรายได้ให้เกษตรกร พบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 นี้ พร้อมเลือกชมผลิตภัณฑ์และสินค้าของสหกรณ์ที่นำมาจำหน่ายแบบลดราคา และโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอีกมากมาย อาทิ ซื้อสินค้าครบ 300 บาท รับคูปองส่วนลด 50 บาท จำกัด วันละ 100 ใบ และร่วมตอบแบบสอบถามภายในงาน จะได้รับส่วนลดอีก 50 บาท จำกัดวันละ 100 คน เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้พบปะติดต่อเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตที่มาร่วมกิจกรรมตลอดการจัดงานนี้ด้วยเช่นกัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว