เกษตรฯ ให้สัมภาษณ์ วิทยุ ม.ก. ประเด็น “แมลงเศรษฐกิจ”

41

องอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์สดผ่านสถานีวิทยุฯ ม.เกษตร (KU Radio) ในรายการเปิดบ้านเกษตร ประเด็น “การส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเป็นอาชีพ”

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์สดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Radio) ในรายการเปิดบ้านเกษตร ประเด็น “การส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเป็นอาชีพ” ณ ห้องออกอากาศสด สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 เวลา 11.05 – 11.55 น. โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตแมลง “ฮับแมลงโลก” รับเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารใหม่ (Novel Food) สอดรับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) ที่ ประกาศให้ “แมลงเป็นแหล่งอาหารในอนาคตของโลก”

กรมส่งเสริมการเกษตร มีบทบาทภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และส่งเสริมการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จํานวน 5 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด และครั่ง

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร กําลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “แมลงพารวย” ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง Facebook Fanpage : AM1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.am1386.com

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว