กยท. อบรม ‘ครูยางอาสา’ กว่า 3 พันคน ทั่วประเทศ

48

กยท. อบรม ‘ครูยางอาสา’ กว่า 3 พันคน ทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายฯ ถ่ายทอดความรู้ชาวสวนยาง

วันที่ 8 มีนาคม 2566 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดโครงการฝึกอบรมครูยางอาสากว่า 3,953 คน ผ่านระบบ Video Conference หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยียางสำหรับครูยางอาสา” โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เน้นพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีให้ครูยางส่งต่อความรู้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง/บุคคลทั่วไปได้ดี

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ปรึกษา รมว.กษ.) กล่าวว่า ครูยางอาสาเป็นอาสาสมัครเกษตรภายใต้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ กยท. ทั้งด้านการพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืน การยกระดับคุณภาพผลผลิตยาง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้คาดว่าครูยางอาสาจะนำความรู้และความเข้าใจไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการพัฒนายางพารา การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และพัฒนาการเกษตรของประเทศต่อไป

นายอลงกรณ์ พลบุตร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“ชาวสวนยางคือศูนย์กลาง ส่วนครูยางอาสา เป็นโซ่ข้อกลาง เพื่อสร้างสะพานแห่งโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมถึงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงตั้งแต่การปลูกยาง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ” ที่ปรึกษา รมว.กษ. กล่าว

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการครูยางอาสา ดำเนินโครงการมาแล้วเป็นเวลาทั้งสิ้น 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการผลิตยาง ถ่ายทอดผ่านครูยางอาสาไปสู่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งด้านการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตยาง แต่เนื่องจากจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางมีจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ กยท.จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมครูยางอาสาขึ้น โดยครูยางเหล่านี้มาจากเกษตรกรชาวสวนยางหรือบุคคลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กยท.กำหนด  ครูยางจึงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือชาวสวนยางในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

“ครูยางอาสาในสังกัด กยท.จังหวัด ทั่วประเทศ จะเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือ สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ตามนโยบายการส่งเสริมการเกษตรด้านยางพาราของ กยท. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรชาวสวนยาง” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

การยางเเห่งประเทศไทย ข่าว