หม่อนไหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ บุรีรัมย์

57

อธิบดีกรมหม่อนไหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายโสภณ ยอดพรหม ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ (ส่วนแยกพุทธไทสง) อำเภอพุทธไทสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอำนาจ ตนัยพุฒิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการทำงานของศูนย์ฯ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้มอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการปรับปรุงแปลงหม่อนและพันธุ์ไหมให้มีคุณภาพ ตลอดจนมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเน้นย้ำและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้านหม่อนไหม และการเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่ต่อไป

กรมหม่อนไหม ข่าว