เชิญชวนส่งงานวิจัยด้านหม่อนไหม

629

กรมหม่อนไหมเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก

กรมหม่อนไหมเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก 18 – 22 พฤษภาคมนี้ ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ (International Sericultural Commission : ISC) กำหนดจัดประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 26 (International Sericultural Congress) ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ University of Agricultural Science and Veterinary Medicine เมือง Cluj Nacopa ประเทศโรมาเนีย ด้วยแนวคิด SERITECH – The New Concepts in Sericulture แนวคิดใหม่เพื่อนำไปสู่กิจกรรมหม่อนไหมที่หลากหลาย ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตรเกี่ยวกับเภสัชกรรม เศรษฐกิจชีวภาพ หม่อนไหมอินทรีย์ โดยการประชุมประกอบด้วย การนำเสนองานวิจัยบนเวที (Oral Presentation) การนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ซึ่งการเข้าร่วมงานจะเป็นลักษณะ Hybrid System คือเข้าร่วมแบบออนไลน์และออฟไลน์

กรมหม่อนไหมจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยและนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยด้านหม่อนไหม เพื่อนำเสนอในเวทีระดับโลก โดย ISC กำหนดส่งบทคัดย่อในรูปแบบ Microsoft Word ด้วยขนาดตัวอักษร Times New Roman 12 จำนวน 1 หน้า A4 ระยะของหน้ากระดาษ 30 มิลลิเมตร โดยระบุชื่อผลงานวิจัย ผู้เขียน หน่วยงานผู้เขียน ที่อยู่ และ email ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา สามารถส่งเป็นผลงานวิจัยฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ โดยส่งเอกสาร (Paper) งานวิจัยไปที่ผู้จัดงาน ([email protected]) และประธาน

ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ 1) หม่อน 2) ไหมชนิดที่กินใบหม่อนเป็นอาหาร 3) ไหมชนิดที่กินพืชอื่นเป็นอาหาร 4) พันธุศาสตร์หม่อนไหม 5) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรังไหม 6) เศรษฐศาสตร์ การจัดการและการตลาดด้านหม่อนไหม 7) หม่อนไหมในอุตสาหกรรมที่มิใช่สิ่งทอ และ 8) การแปรรูปหม่อนไหม

ผู้สนใจ ลงทะเบียนได้ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง email : [email protected] ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.seristech.ro สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวทิพาพร มั่นคง email : [email protected], [email protected]  โทรศัพท์ 0 2558 7924-6 ต่อ 7810 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

กรมหม่อนไหม ข่าว