หม่อนไหมเชียงใหม่สร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน

168

หม่อนไหมเชียงใหม่สานต่องานสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน ปี 2566

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกิจกรรมสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนบ้านขุนแตะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญด้านการทอผ้าไหม สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียนและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

หลักสูตรในการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าด้วยกี่ชนเผ่า (กี่เอว) ซึ่งเป็นผ้าทออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านขุนแตะ โดยมีการนำผ้าไหมมาย้อมด้วยสีจากพืชคอคอเด๊าะ ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นจากต้นกำเนิดบนดอยขุนแตะ ผลสามารถนำมาย้อมและให้สีฟ้าเทอคอยซ์ และนำมาทอเป็นผ้าลวดลายชนเผ่า ผสมผสานกับเส้นใยอื่น ถือเป็นการประยุกต์องค์ความรู้ระหว่างปราชญ์ท้องถิ่นให้เกิดการสืบสาน พัฒนาและต่อยอดการผ้าทอไหมให้เป็นที่แพร่หลาย รวมถึงสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและจังหวัดต่อไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว