หม่อนไหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง

217

อธิบดีกรมหม่อนไหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง


นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนางอุลัยวรรณ มีชูเวท เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง โดยมีนางสาววาทนีย์ เอ้งฉ้วน หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมตรวจความพร้อมของอาคารสถานที่เบื้องต้นของหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหมได้เข้าร่วมพูดคุยกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกร รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรต้นแบบให้ประสบความสำเร็จจากอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป

กรมหม่อนไหม ข่าว