ผลการประกวดและแข่งขัน ในงานชุมนุมยุวเกษตรกร’66

303

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศผลการประกวดและแข่งขัน ในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2566

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศผลการประกวดและแข่งขัน ในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เรื่องเล่ายุวเกษตรกรไทย” การประกวดการผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร การแข่งขันทำประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การแข่งขันการจัดสวนถาด การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร การแข่งขันแผนธุรกิจ และการแข่งขันตอบปัญหา (ด้านการเกษตร)

ดูผลการประกวดและแข่งขันฯ ได้ทาง QR Code และลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1tS5jS4Q6clXevaMQoHp7MYwpci0R4uAJ/view

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อแสดงผลการพัฒนาและผลของการดำเนินงานของยุวเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “70 ปี ยุวเกษตรกรไทย ร่วมกำหนดอนาคตเกษตรไทยไปด้วยกัน Shaping the Future…Together” เพื่อให้ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและภาคการเกษตร มีการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่ภาคการเกษตรในอนาคต โดยมียุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน จำนวน 470 คน

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว