ประมงฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

227

กรมประมง…ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ท่าชัยยุทธ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 91 พรรษา  รวมจำนวน 1,320,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยได้รับเกียรติจากนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการกรมประมง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านการประมงตลอดมา โดยพระองค์ทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย อาทิ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย ฯลฯ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น กรมประมงจึงร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด “โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566” ขึ้น โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จำนวนทั้งสิ้น 1,320,000 ตัว ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,020,000 ตัว และพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย จำนวน 300,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยขาว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าชัยยุทธ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ อีกจำนวน 16,400,000 ตัว รวมจำนวนสัตว์น้ำที่ปล่อยทั้งสิ้น 17,720,000 ตัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป

นอกจากนี้ การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว ยังเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูพันธุ์ปลาไทยให้กลับมามีจำนวนมากขึ้นและอนุรักษ์ปลาหายากไว้ รวมไปถึงการฟื้นฟูและช่วยขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  สำหรับพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประมงได้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ในปัจจุบันกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติเพิ่มปริมาณมากขึ้น ทำให้ราษฎรที่อาศัยในชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้อาศัยทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อการยังชีพและสร้างรายได้ โดยเป็นโครงการในพระราชดำริที่ชาวบ้านแถบนั้น เรียกกุ้งก้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่า “กุ้งสมเด็จ”

อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ภายในงานยังมีการนำเสนอสื่อวิดีทัศน์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อการประมงไทย และการจัดนิทรรศการ “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย” พร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้แทนชาวประมง จำนวน 5 ราย โดยกรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ประชาชนมีทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งโปรตีนจากสัตว์น้ำที่สำคัญก่อให้เกิดอาชีพด้านการประมง และเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งสามัคคีให้แก่ชุมชนอีกด้วย

กรมประมง ข่าว