กรมประมง…ปลื้ม คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐตอกย้ำผลสำเร็จการทำงาน

189

กรมประมง…ปลื้ม คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐตอกย้ำผลสำเร็จแห่งความภาคภูมิใจในประสิทธิภาพการทำงาน ที่มุ่งมั่นเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภาคประมงไทยไปสู่ความยั่งยืน

กรมประมงคว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ 3 สาขา 5 ประเภท โดยได้รับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) ถึง 2 ปีซ้อน รางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดีเด่น ถึง 2 ปีซ้อน ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย ระดับดีเด่น และประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี รวมถึงรางวัลสาขาการบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ ระดับดี การันตีผลความสำเร็จ พร้อมมุ่งพัฒนาต่อยอดไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างประมงไทยให้ยั่งยืน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประกาศรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน โดยในส่วนของกรมประมงได้รับ 5 รางวัลเลิศรัฐใน 3 สาขา 5 ประเภท ซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดในปีนี้ ได้แก่

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) ซึ่งกรมประมงได้รับรางวัลดังกล่าวถึง 2 ปีซ้อน สะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมประมงที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล ด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของบุคลากรกรมประมงในทุกระดับเพื่อนำพากรมประมงให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศที่สามารถบรรลุผลลัพธ์ด้านพันธกิจ ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย ด้านการเป็นต้นแบบ ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 รางวัล แบ่งเป็น

  • ประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดีเด่น ได้แก่ “ธนาคารสัตว์น้ำลำปาง ศูนย์กลางการขยายผลต้นแบบแหล่งผลิตสัตว์น้ำชุมชน” เป็นรางวัลระดับสูงสุดของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการนำต้นแบบผลงานที่เคยได้รับรางวัลไปขยายผลหรือต่อยอดดำเนินงานในพื้นที่อื่น และเกิดประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นเดียวกับผลงานต้นแบบ ซึ่งในปี 2565 กรมประมงเคยได้รับรางวัลประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดีเด่นจากผลงาน ห้วยถ้ำมด – หนองพัง แหล่งน้ำฝั่งโขง เชื่อมโยงเครือข่าย ขยายผลธนาคารสัตว์น้ำฯ เช่นกัน
  • ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย ระดับดีเด่น ได้แก่ “คุ้งกระเบนโมเดล ต้นแบบการบูรณาการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานของรัฐ ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาความร่วมมือกับเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการบริการสาธารณะและนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากภาคส่วนต่าง ๆ มาช่วยทำให้เกิดประสิทธิผล
  • ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี ได้แก่ “ร่วมใจแก้จน ขยายผลสาหร่ายพวงองุ่น
    สร้างรายได้เกษตรกรและชุมชน”
    เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นต้นแบบเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในระดับต่อไป

3. สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ ระดับดี จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ “ขยายระบบการให้บริการการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สู่เรือประมงพื้นบ้าน” ที่สามารถขยายผลการให้บริการตามมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้ ไปในทุกหน่วยบริการสาขาหรือทุกพื้นที่ โดยประชาชนต้องได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับ 5 รางวัลเลิศรัฐ ที่กรมประมงได้รับในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาที่เปิดกว้าง พร้อมเชื่อมโยงและยึดเกษตรกร ชาวประมง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความยั่งยืนทั้งระบบห่วงโซ่การผลิตของภาคการประมง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจของกรมประมงที่จะมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพลังในการขับเคลื่อนภาคการประมงไทยไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

กรมประมง ข่าว