อธิบดีกรมหม่อนไหมตรวจเยี่ยมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์

203

อธิบดีกรมหม่อนไหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายโสภณ ยอดพรหม ผู้อำนวยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยมีนางจิตติพร จินดาแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์  รายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

นายประกอบ เผ่าพงศ์
อธิบดีกรมหม่อนไหม

ทั้งนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้มอบนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบ่อกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม และอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีและมีคุณภาพมากขึ้นในทุกส่วนงาน อาทิเช่น งานด้านการเงิน ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่มีกฎหมาย หรือระเบียบกำหนด เพื่อความถูกต้องของการดำเนินงานทั้งแก่บุคลากรและหน่วยงาน ตลอดจน ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งเน้นย้ำและเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาด้านหม่อนไหม เร่งเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในกระบวนการต้นน้ำ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่ต่อไป

กรมหม่อนไหม ข่าว