หม่อนไหมฯ ลงพื้นที่ติดตามงานด้านหม่อนไหม จ.สุรินทร์

1,547

อธิบดีกรมหม่อนไหมลงพื้นที่ติดตามงานด้านหม่อนไหมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายโสภณ ยอดพรหม ผู้อำนวยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา และนางจิตติพร จินดาแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรบ้านตะเคียน ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พบปะเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโครงการขยายผลกิจกรรมด้านหม่อนไหมสู่ชุ่มชน โดยในครั้งนี้อธิบดีกรมหม่อนไหมได้ให่เกียรติมอบเกียรติบัตรการแข่งขันสาวไหม ประกวดผ้าไหมแก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดในลำดับรางวัลต่างๆ

จากนั้น อธิบดีกรมหม่อนไหมพร้อมคณะ เดินทางไปที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ เพื่อเตรียมการซักซ้อมขั้นตอนในการร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

กรมหม่อนไหม ข่าว