เกษตรฯ สนับสนุนต้นพันธุ์ผักกว่า 90,000 ต้น

148

กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนต้นพันธุ์ผักสวนครัวกว่า 90,000 ต้น กระจายสู่ชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID – 19

กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนต้นพันธุ์ผักสวนครัวกว่า 90,000 ต้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในช่วงวิกฤติ COVID-19 กระจายสู่ชุมชนและผู้ประสบภัย COVID – 19 ผ่านศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง)

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) และกองขยายพันธุ์พืช ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีภารกิจหลักในการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ การใช้ท่อนพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผลิตและขยายพันธุ์พืชส่งต่อแก่ชุมชนและผู้ประสบภัย COVID – 19 ในโครงการช่วยเหลือฯ ที่จัดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งศูนย์ขยายพันธุ์พืช กระจายอยู่ทั่วประเทศ 10 ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และ อุดรธานี ร่วมถึง โดยวิเคราะห์ความต้องการด้านการผลิต ผ่านขับเคลื่อนผ่านกระบวนการงานส่งเสริมการเกษตร มีสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ทำงานร่วมกันเพื่อเป็นมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบ ในช่วงวิกฤติ COVID-19 และส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สนับสนุนพันธุ์พืชผักสวนครัวในช่วงวิกฤติ COVID-19 เป็นจำนวนทั้งหมด 92,391 ต้น/ชุด/กก. พืชพันธุ์เมล็ดและต้นพันธุ์ผักสวนครัวที่กรมฯ สนับสนุนแก่ชุมชน ได้แก่ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว ตะไคร้ มะละกอ โหระพา กระเพรา มะนาว เมล็ดพันธุ์แมงลัก เมล็ดพันธุ์ถั่วแปบ ผักกาดหอม บล็อกเคอรี่ กะหล่ำปลี มันฝรั่ง เมล็ดฟักทอง ผักปลังยักษ์ ผักสลัด เป็นต้น

โดยสนับสนุนผ่านโครงการช่วยเหลือฯที่จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” จ.ชลบุรี ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดชลบุรี จำนวน 17,196 ต้น โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯปี 2563 ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรัง นครราชสีมา ลำพูน สุพรรณบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) จำนวน 25,421 ต้น โครงการปลูกผักสวนครัวฯ “Quick WIN” และโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดบุรีรัมย์ 15,250 ต้น โครงการผลิตขยายและส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดพิษณุโลก 3,100 ต้น โครงการอุดรธานีมีรักปลูกผักกินเอง ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี 300 ชุด (เมล็ดพันธุ์) โครงการขยายผลธนาคารอาหารชุมชน (Foodbank) นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนผักสดปลอดสารพิษให้แก่คณะเจ้าหน้าที่บุคลากร โรงพยาบาลศรีสังวัลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพืชผัก ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่บริการที่สูงปางตองตามพระราชดำริ สำหรับปลูกบริโภคในครัวเรือนในช่วงวิกฤต Covid-19 ภายใต้แนวคิด “เกษตรกรมีสุข พืชผักปลอดภัย ห่างไกล Covid-19” ผ่านศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) จำนวน 3,670 ชุด/กก.

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว