กยท. รับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ

81

กยท. ประกาศ รับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ และ รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ยื่นใบสมัคร วันนี้ – 31 มี.ค. 67

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถ พร้อมขับเคลื่อนการบริหารธุรกิจยางพาราของ กยท. เข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ และรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 67

กยท. ได้กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ และรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ โดยต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถปฏิบัติงานให้กับ กยท. ได้เต็มเวลาและต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ กยท. กำหนด สำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กำหนดให้ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ สามารถกำหนดทิศทาง – เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ของ กยท. และมีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมการเกษตร ตลาดยางพารา หรือตลาดสินค้าเกษตรไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนมีความรู้ด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ยางพาราภายใต้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) รวมถึงมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งนี้ สามารถดูหลักเกณฑ์การรับสมัคร และรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามที่ กยท. กำหนดเพิ่มเติม รวมถึงดาวน์โหลดไฟล์เอกสารใบสมัครได้บนเว็บไซต์ของ กยท. (www.raot.co.th)

ผู้ที่สนใจต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร โดยให้จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 67/25 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2433 2222 ต่อ 141 ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดย กยท. จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การยางแห่งประเทศไทย