กยท. เล็งแหล่งรายได้ใหม่เกษตรกร

29

กยท. เล็งแหล่งรายได้ใหม่เกษตรกร จับมือ บ.เอกชนจากญี่ปุ่น วิจัยเมล็ดยาง เพิ่มมูลค่าสู่พลังงานสีเขียว สร้างสมดุลนิเวศระยะยาว

วันที่ 22 มี.ค. 67 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ บ. Nomura Jimusho, Inc. จากญี่ปุ่น ลงนาม MOU “โครงการศึกษาวิจัยร่วมการจัดหาเมล็ดยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า” โดยมีนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. และ Mr.Shoji Nomura ประธานบริษัท Nomura Jimusho, Inc. ลงนามร่วมกันในครั้งนี้ มุ่งวิจัยจัดหาเมล็ดยางพาราแปรรูปเป็นพลังงานทางเลือก หวังสร้างสมดุลนิเวศระยะยาว เพิ่มมูลค่าเมล็ดยาง- แหล่งรายได้ใหม่เกษตรกร

นายณกรณ์ กล่าวว่า กยท. ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากภาคการเกษตร โดยเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเฉพาะเมล็ดยางพารา ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปเป็นวัตถุดิบชีวมวลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ สร้างพลังงานทางเลือกและปรับความสมดุลทางระบบนิเวศในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นช่องทางสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยในอนาคต

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า  ในฐานะที่ กยท. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราในประเทศทั้งระบบ ดำเนินงานโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง โดยการยกระดับรายได้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการทำสวนยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ  การลงนามความเข้าใจร่วมกับ บริษัท Nomura Jimusho, Inc. ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อจัดหาเมล็ดยางพาราและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการขนส่ง การจัดเก็บรวบรวม การซื้อและการชำระเงิน โดยการศึกษาปริมาณเมล็ดยางพาราต่อหน่วยพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย สำหรับเตรียมนำไปเป็นเป็นวัตถุดิบชีวมวล โดย กยท. จะรวบรวมเมล็ดพันธุ์ยางจากเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยมาใช้ในการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้

“การร่วมกันศึกษาเมล็ดยางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานในครั้งนี้ จะทำให้ทราบถึงปริมาณและศักยภาพในการใช้เมล็ดยางพาราเป็นสารเติมแต่งทางชีวภาพ ซึ่งนอกจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดยางพารา และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากภาคการเกษตรแล้ว ยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายชีวมวล ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างยั่งยืน”  นายณกรณ์ กล่าวย้ำ

ด้าน Mr.Shoji Nomura ประธานบริษัท Nomura Jimusho, Inc. ซึ่งเชี่ยวชาญในธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงวิทยาศาสตร์ชีวภาพและผลิตภัณฑ์ด้านชีวมวล กล่าวย้ำถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันสนับสนุนให้เกิดสังคมที่เป็นกลางทางคาร์บอน และสนับสนุนการเติบโตของเกษตรกรชาวสวนยางผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์ยางพารา เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป

การยางแห่งประเทศไทย