กยท. ร่วมเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

63

บิ๊กบอร์ด กยท. ร่วมเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง กองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทร หนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพัฒนากำลังการผลิต

วันนี้ (3 เม.ย. 67) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการ กยท. ร่วมเปิด
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง (ยางรัดของ) ของ กองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทร จ.นครศรีธรรมราช ด้าน กยท. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ยกระดับโรงงานผลิตวัตถุดิบ สู่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

ดร.เพิก กล่าวว่า กองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทร  ได้ดำเนินธุรกิจโรงงานยางอัดแท่ง STR 5L เพื่อส่งออกวัตถุดิบยางแท่งให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา โรงงานสามารถผลิตยาง STR 5L
ได้กว่า 3,600 ตัน คิดเป็นมูลค่าว่า 180 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ กองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทร มีความพร้อมทั้งด้านกำลังการผลิตและด้านเงินทุน จึงจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง (ยางรัดของ) เพื่อเป็นการต่อยอดกิจการยกระดับสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา จากเดิมที่แปรรูปยางระดับกลางน้ำเพียงอย่างเดียว เพื่อรองรับกับความต้องการของคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น โดย กยท.ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) เงินให้กู้ยืม เป็นเงิน 25 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้กับโรงงานแปรรูปยางรัดของ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมมาตรฐานในการผลิตและแปรรูปจนผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้ผลผลิตมีคุณภาพ ตลอดจนการให้ความรู้ โดยให้สมาชิกของกองทุนฯ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติกับโรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 5L ของ กยท. (โรงงาน 1)

ดร.เพิก เลิศวังพง
ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย

“ที่ผ่านมา กยท. ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเงินกู้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการภายในโรงงาน ทั้งเรื่องการผลิต การแปรรูป และการตลาด ต่อยอดให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยางควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพทางด้านอาชีพชาวสวนยางให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ดร.เพิก กล่าวทิ้งท้าย

ด.ต.อาคม สมนึก ประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทร กล่าวว่า การสนับสนุนของ กยท. ช่วยให้โรงงานสามารถดำเนินกิจการได้อย่างครอบคลุมทุกกระบวนการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิต ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชาวสวนยางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทรมีสมาชิกเข้ามารวบรวมผลผลิตยางเพื่อแปรรูปและดำเนินธุรกิจอื่นๆ กว่า 9,000 คน โดยโรงงานแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษาในเรื่องการเป็นต้นแบบการรวมกลุ่มเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จนนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

การยางแห่งประเทศไทย