กยท.–เทศบาลตรัง จัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 67

492

การยางแห่งประเทศไทย – เทศบาลตรัง จัดใหญ่ งานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 67 “เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย”

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ เทศบาลนครตรัง จัดงานวันยางพาราแห่งชาติปี 2567 “เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย” โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และ นายโกศล บุญคง รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ เข้าร่วมในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีคุณูปการของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี บิดาแห่งยางพาราไทย ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ.ตรัง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดตรังถือเป็นถิ่นกำเนิดยางพารา ซึ่งพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้นำยางพาราต้นแรกมาปลูกในประเทศไทย เปรียบเสมือน บิดาแห่งยางพาราไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 10 เมษายนของทุกปี เป็นวันยางพาราแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของยางพารา ดังนั้น กยท. ในนามเจ้าภาพหลัก ได้ร่วมกับเทศบาลนครตรัง  ส่วนราชการ และหน่วยงานทุกภาคส่วน บูรณาการความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ “บิดาแห่งยางพาราไทย” และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมยางพารา ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนา และสร้างความยั่งยืนทางอาชีพ

นายโกศล บุญคง กล่าวว่า ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย สร้างงาน สร้างรายได้ ทั้งในส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เนื่องจากยางพาราสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น ยางล้อ ยางยืด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ สร้างรายได้ให้ประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 7 แสนล้านบาท กยท. ในฐานะองค์กรกลางที่ทำหน้าที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืน จึงจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้น นอกจากเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีคุณูปการของบิดาแห่งยางพาราไทยแล้ว ยังช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญของยางพารา มีความภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางพารา อีกทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนยางพาราในมติต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับยางพารา ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตยางพารา ให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับมาตรฐานโลกในปัจจุบัน

ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การเสวนาวิชาการที่น่าสนใจ “คาร์บอนเครดิตในประเทศไทย ขายได้จริงหรือ” โดย นายโกศล บุญคง รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ “FSC, EUDR ฯลฯ กติกาโลกกับอนาคตยางพาราไทย” และเปิดเวทีถกประเด็นร้อน “โหนกระแส ยางพารา ไปต่อหรือพอแค่นี้” โดย ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีพิธีบวงสรวงพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) และเชิญชมนิทรรศการ “ตามรอยพระยารัษฎาฯ สืบสานความเป็นมาสู่การพัฒนายางไทย” ทั้งในส่วนของทางราชการ เอกชน และสถาบันเกษตรกร และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ตลอดจนร่วมชมการแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ – การประกวดยางแผ่นรมควันชิงแชมป์ภาคใต้ตอนกลาง และชมความน่ารักในการประกวดหนูน้อยชาวสวนยาง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน นี้

การยางแห่งประเทศไทย