สินค้าหม่อนไหมต้อง “Thai Silk Online”

488

กรมหม่อนไหมเปิดตัว Thai Silk Online แหล่งรวมสินค้าหม่อนไหม

กรมหม่อนไหมเปิด “Thai Silk Online” เว็บไซต์ เฟซบุ๊คและอินสตาแกรม แหล่งรวมสินค้าหม่อนไหมทั่วประเทศ พร้อมช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ยอดนิยม Lazada, Shoppee ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม ได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นในช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19  ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด มีการปิดกิจการในหลายประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และการงดจัดกิจกรรมแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่มีประชาชนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ตลอดจนแนะนำให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing เพื่อแก้ไขปัญหาและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว จึงส่งผลให้เกษตรกร ผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมจำหน่ายสินค้าได้ลดลง กรมหม่อนไหมจึงได้จัดให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมในระบบออนไลน์ ต้านภัยโควิด-19 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม  มีช่องทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงโควิด-19

สำหรับช่องทางการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมในระบบออนไลน์ ได้ดำเนินการ 2 ช่องทาง ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าโดยตรงตามช่องทางของกรมหม่อนไหม ทั้งช่องทาง www.thaisilkonline.com , Facebook Thai Silk Online และ  Instagram thai.silk.online นอกจากนี้ยังเป็นการจำหน่ายด้วยวิธีการฝากขายผ่าน Marketplace ที่กำลังได้รับความนิยมคือ Lazada และ Shopee โดยการสร้างและจัดการ Lazada store : rmi next  และ  Shopee store : Thai Silk Online ซึ่งจะแสดงรายละเอียดสินค้าหม่อนไหม เช่น รูปภาพ ราคา จำนวน คุณลักษณะของสินค้าไว้อย่างละเอียด

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมจะสำรวจจำนวนสินค้าหม่อนไหมในพื้นที่จากเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหม ผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการหม่อนไหมที่ผลิตสินค้าประเภท เส้นไหม ผ้าไหม (ทั้งผ้าพื้น ผ้ามัดหมี่หรือผ้าไหมที่ทอด้วยเทคนิคอื่น) โดยเฉพาะผ้าไหมที่ได้รับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทยทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีทอง สีเงิน สีน้ำเงิน และสีเขียว โดยผ้าไหมไทยสามารถนำไปตัดเย็บ ได้หลากหลายรูปแบบที่ทันสมัย สวมใส่ได้ทุกวัน ทุกวัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหม เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเครื่องสำอางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และประสานงานการจัดส่งสินค้าไปยังศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายสินค้าที่กรมหม่อนไหมจัดขึ้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมออนไลน์

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-6 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์ทั่วประเทศ และกองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม โทร. 02-9406564 ต่อ 23

กรมหม่อนไหม ข่าว