ระวังโรคใบด่าง

994

ระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง หมั่นตรวจแปลงสม่ำเสมอ

นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปี 2564 (ข้อมูลพยากรณ์ ณ ธันวาคม 2563) คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1.45 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1.40 ล้านไร่ (เพิ่มขึ้น 0.05 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.34) เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทน ส่วนผลผลิตรวม 4.28 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 4.63 ล้านตัน (ลดลง 0.35 ล้านตัน หรือร้อยละ 7.48) เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาการระบาดของโรค ใบด่างมันสำปะหลัง และบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เกษตรกรจึงเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนครบกำหนด ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง

นางสุจารีย์ พิชา
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5
นครราชสีมา (สศท.5)

สำหรับผลผลิตมันสำปะหลังของจังหวัดนครราชสีมาจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2564 ราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ (ราคา ณ มกราคม 2564) เฉลี่ย 1.77 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากราคาเฉลี่ย 1.75 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มกราคม 2563) เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่นี้ คาดว่าจะส่งผลให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศมีแนวโน้มลดลง ซึ่งทำให้ราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้อาจจะปรับตัวลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลาย     ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ที่ราคามันสำปะหลังตกต่ำ รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และต้องไม่ซ้ำแปลง ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศโดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร และแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ให้เกษตรกรแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตรนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน

อย่างไรก็ตาม จากการะบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (ณ 15 มกราคม 2564) พบการระบาดมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเสิงสาง ครบุรี และปักธงชัย พื้นที่ความเสียหายรวม 2.74 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 19 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งจังหวัด ซึ่งขณะนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการแก้ไขไปกว่าร้อยละ 43 ของพื้นที่การระบาด ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา ได้เร่งดำเนินการและทำความเข้าใจให้เกษตรกรยินยอมทำลายแปลงมันหากพบการระบาด แต่หากเกษตรกรไม่ยินยอมให้ทำลายแปลงมัน ทางจังหวัดนครราชสีมาจะแจ้งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยและพัฒนการเกษตรนครราชสีมา และกรมวิชาการเกษตรประกาศเป็นพื้นที่กักพืชเป็นรายแปลงต่อไป ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวทิ้งท้ายว่า เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคเบื้องต้น เกษตรกรควรใช้ต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดและต้านทานต่อโรค ควบคุมปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบ หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่ครบอายุ ซึ่งจะได้เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งสูง น้ำหนักดี ขายได้ราคาดี หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่มีอายุน้อย จะทำให้มันสำปะหลังหัวเล็ก การสะสมน้ำหนักต่ำ ผลผลิตต่อไร่น้อย และไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกชุก เพราะจะทำให้มีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ หากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.5 นครราชสีมา โทร. 0 4446 5120 หรืออีเมล [email protected]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข่าว