รับสมัคร “ผอ .อ.ต.ก.”

938

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดรับสมัครผู้อำนวยการ อ.ต.ก.

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ
ด้านการจัดตั้งตลาด เพื่อเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผลทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรส่งผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางดำเนินการแทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตร เพื่อช่วย เหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในการผลิต จำหน่าย การตลาด เก็บรักษา การขนส่ง ตลอดจนให้มีการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาต รวมทั้ง ดำเนินการในฐานะตัวแทนของรัฐบาลเพื่อจัดหา
ปัจจัยการผลิต เครื่องอุปโภคบริโภค จำหน่ายให้เกษตรกรในราคาอันสมควร

องค์กรตลาดเพื่อเกษตรกรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนผู้อำนวยกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • มีสัญชาติไทย
 • สามารถทำงานให้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้เต็มเวลา
 • มีอายุไม่เกิน ๕๘ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพกษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 • ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดยการมอบหมายจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • ไม่เป็นกรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ในวันยื่นใบสมัคร เว้นแต่ผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
 • ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดที่ประกอบกิจการที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นการแข่งขันเช่นว่านั้น
 • ไม่เป็นข้าราชการประจำ พนักงาน หรือลูกจ้างของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือของรัฐวิสาหกิจอื่น
 • ในกรณีดำรงตำแหนใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรใด ๆ ที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือทำงาน หรือให้บริการอื่นแก่บุคคลภายนอกซึ่งประกอบการอันมีลักษณะคล้ายธุรกิขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จะต้องลาออกจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ
 • ในกรณีเป็นข้าราชการประจำ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงาน หรือลูกจ้างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือของรัฐวิสาหกิจอื่น จะต้องลาออกจากราชการ หรือหน่วยงานนั้นก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดสองระดับลงมาในสายบริหารขององค์กรนั้น
(2) กรณีที่เป็น หรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นขึ้นไป กรณีเป็นข้าราชการทหาร ต้องดำรงตำแหน่งที่มีชั้นยศตั้งแต่ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป กรณีป็นข้ราชการตำรวจ ต้องดำรงตำแหน่งที่มีชั้นยศตั้งแต่พันตำรวจเอก รับเงินเดือนอัตรารองผู้บังคับการขึ้นไป
(3) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจกหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดหนึ่งระดับลงมาในสายบริหาร และต้องเป็นองค์กรเดียวที่มีรายได้ ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี หรือมีขนาดกิจการ (สินทรัพย์) ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท โดยงบการเงินและโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจำปี (ANNUAL REPORT) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

 • มีวิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจ มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความรู้ความสามารถในด้านบริหารจัดการระดับสูง
 • มีความเป็นผู้นำ ความสามารถในการตัดสินใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกำหนดโดยปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • สถานที่รับสมัครองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 ชั้น2
 • ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2278 1086 หรือ 0 2279 2080 – ต่อ 305-307 หรือสามารถเรียกดูข้อมูลเเละสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ : www.mof.or.th

ทั้งนี้ หากหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้อไม่ครบถ้วน ณ วันยื่นใบสมัครองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจะไม่รับใบสมัครไว้ โดยที่จะไม่ตัดสิทธิ์ในการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ครบถ้วนใหม่ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ข่าว