เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

186

เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 จังหวัดระนอง

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสุพิท จิตรภักดี
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ วางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทาง การตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งยังมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้บริการความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตร จำนวน 4 สถานี ดังนี้ 1. การจัดการสวนปาล์มน้ำมันคุณภาพ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดระนอง 2. สถานีการลดต้นทุนในสวนปาล์มน้ำมัน โดยสถานีพัฒนา ที่ดินระนอง 3. สถานีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนปาล์มน้ำมัน โดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และ 4. สถานีเกษตรสร้างเสริมรายได้ในสวนน้ำมัน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง และยังมีนิทรรศการการตลาดเกษตรกร นิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Famer , Yong Smart Famer และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์องค์กรเกษตรกรการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมออกบูทเครื่องมือจักรกลทางการเกษตรของบริษัทเอกชน และได้มีการนำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กร นำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดอีกด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว