เกษตรฯ ส่งความห่วงใยผ่าน “ตู้ปันสุข”

528

เกษตรฯ ปรับการทำงานในสถานการณ์ COVID-19 พร้อมจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ปันน้ำใจให้ประชาชน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานใหม่ โดยให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการวางแผนให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) หน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้บันทึกการทำงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ DOAE WORK FROM HOME และให้ปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานอนุมัติ งานอนุญาต และงานบริการ และได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด คือ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้และค่าครองชีพ จึงจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ประตูด้านติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ขนม อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดูแลส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยหวังให้ตู้ปันสุขนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนสู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน รวมทั้งยังได้นำ “เมล็ดพันธุ์ปันสุข” ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ กะเพรา ถั่วพูม่วง พริกขี้หนู มาจัดไว้ในตู้ปันสุขด้วย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถนำไปปลูกเพื่อเป็นพืชอาหาร และนำไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนได้ ซึ่งนอกจากประชาชนจะมีผักสดปลอดสารพิษไว้รับประทานแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วย ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดสนใจ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ  สู่สังคม ก็สามารถนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาใส่เพิ่มเติมในตู้ปันสุขนี้ได้เช่นกัน

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว